แบบสำรวจความคิดเห็น
แนวทางการพัฒนาเว็บไซด์
แหล่งเรียนรู้เพื่อทุกคน
ศูนย์รวมนัดหมายเพื่อการเรียน
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/04/2013
ปรับปรุง 04/03/2015
สถิติผู้เข้าชม 54332
Page Views 72882
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3
โครงสร้างและเนื้อหากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ม.3

โครงสร้างรายวิชา

23103 สุขศึกษาและพลศึกษาม. 3                        รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                          เวลา 80 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา (ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1. เรียนรู้ตัวเรา

พ. 1.1 . 3/1-      . 3/3

1.   การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละวัย

2.   อิทธิพลที่มีต่อเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

3.   ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อวัยรุ่น

4.   วัยรุ่นกับสื่อโฆษณา

 

8

11

2. ชีวิตและครอบครัว

พ. 2.1 . 3/1-      . 3/3

1.   ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์

2.   อนามัยแม่และเด็ก

3.   การวางแผนครอบครัว

4.   ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว

 

8

11

3. ใส่ใจสุขภาพ

พ. 3.1 . 3/1-      . 3/3

พ. 3.2 . 3/1-      . 3/5

1.   อาหารตามวัย

2.   โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย

3.   ปัญหาสุขภาพในชุมชน

4.   การออกกำลังกาย การพักผ่อน และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

5.   การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

16

20

 

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา (ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

4. ชีวิตปลอดภัย

พ. 4.1 . 3/1-      . 3/5

1.   ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ

2.   พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในวัยรุ่น

3.   อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง

4.   ผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแฮลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ

5.   การช่วยฟื้นคืนชีพ

16

20

5. เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว

พ. 5.1 . 3/1-      . 3/5

1.   การออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก

2.   การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อชุมชน

3.   กีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

-         ตระกร้อลอดบ่วง (ทีม)

-         ว่ายน้ำ (บุคคล)

30

38

 

 

 

 

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.5 KB
การวัดผลประเมินผล
การวัดและการประเมิน
รหัสวิชา พ23101รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 3
 
การวัดและการประเมินผลวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 3 รหัสวิชา พ 23101
 1. อัตราส่วนคะแนน ระหว่างปี : ปลายปี 80 : 20 
2. การประเมินผลระหว่างภาค 80 คะแนน ดังนี้

คะแนนสอบกลางภาค20 คะแนน
คะแนนจิตพิสัย10 คะแนน
คะแนนงานภาคปฏิบัต20 คะแนน
คะแนนจากโครงงาน20 คะแนน
คะแนนสอบย่อย10 คะแนน
3. คะแนนสอบปลายภาค/ปี
      คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

การกำหนดสัดส่วนของการวัดผลและประเมินผล

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 3  รหัสวิชา พ 23101

จุดมุ่งหมาย
คะแนนระหว่างภาค
คะแนนปลายภาค
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนจิตพิสัย 
คะแนนงานภาคปฏิบัติ 
คะแนนจากโครงงาน
คะแนนสอบย่อย
20
10
20
20
10
-
-
-
-
-
80
20
รวม
100
 

         แหล่งเรียนรู้สำหรับครูยุคใหม่ 

38 หมู่ 12  ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110 

โทร.081-117809.