แบบสำรวจความคิดเห็น
แนวทางการพัฒนาเว็บไซด์
แหล่งเรียนรู้เพื่อทุกคน
ศูนย์รวมนัดหมายเพื่อการเรียน
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/04/2013
ปรับปรุง 26/03/2015
สถิติผู้เข้าชม 57339
Page Views 76511
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.5
โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ม.5

โครงสร้างรายวิชา

32101 สุขศึกษาและพลศึกษา  2                          รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6                                                                       เวลา 40 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา (ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1. เรียนรู้ตัวเรา

พ. 1.1 . 4-6/1,     . 4-6/2

1.    ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย

2.    การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว

3

8

2. ชีวิตและครอบครัว

พ. 2.1 . 4-6/1-      . 4-6/4

1.   ปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น

2.   พฤติกรรมทางเพศกับสังคมและวัฒนธรรมไทย

3

8

3. ใส่ใจสุขภาพ

พ. 3.1 . 4-6/1-      . 4-6/5

พ. 3.2 . 4-6/1-      . 4-6/4

1.   สิ่งแวดล้อมในชุมชน

2.   ปัญหาสุขภาพในชุมชน

3.   การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ

4.   การประเมินและจัดการกับอารมณ์และความเครียด

5.   กิจกรรมการออกกำลัง-กาย การพักผ่อน และนันทนาการเพื่อสุขภาพ

6.   การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยภูมิปัญญาไทย

8

21

4. ชีวิตปลอดภัย

พ. 4.1 . 4-6/1-      . 4-6/5

1.   ทักษะชีวิตในการหลีกเลี่ยงวิกฤตการณ์อันตรายจากเหตุการณ์ความรุนแรง

2.   สาธารณภัย

3.   ปัญหาความปลอดภัยในชุมชน

 

6

16

 

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา (ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

4. ชีวิตปลอดภัย (ต่อ)

พ. 4.1 . 4-6/1-      . 4-6/5

4.   ปัญหาจากอุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง

5.   การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บของกระดูกและข้อต่อ และการใช้ผ้าสามเหลี่ยมยึดปิดแผล

 

 

5. เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว

พ. 5.1 . 4-6/1-      . 4-6/4

1.   การประเมินสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต

2.   วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬา

3.   การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก

4.   นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.   กีฬาเพื่อชีวิต

-         มวยไทย

-         ฟุตซอล

18

47

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78 KB
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

รหัสวิชา พ32101      รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 5

 

1. รู้และเข้าใจองค์ประกอบของสาระและมาตรฐานของการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
2. รู้และเข้าใจถึงวิธีการศึกษาแหล่งความรู้ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3. รู้เข้าใจเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
4. ปฏิบัติกิจกรรมและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ
5. รู้ความหมายความสำคัญ และหลักการของกระบวนการสร้างเสริม และดำรงประสิทธิภาพ การทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
6. รู้และเข้าใจองค์ประกอบ และการทำงานของระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อในร่างกาย
7. เข้าใจและปฏิบัติในกระบวนการสร้างเสริม และดำรงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ
8. รู้และเข้าใจความหมายและความสำคัญของการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม
9. เข้าใจแนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพและขอรับการช่วยเหลือของบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม
10. ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชม และสังคม
11. รู้และเข้าใจความหมายและความสำคัญของปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
12. เข้าใจถึงปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
13. เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติตนตามค่านิยมที่เหมาะสมในเรื่องเพศอย่างถูกต้อง
14. รู้ความหมายและความสำคัญของวัยรุ่นกับการคบเพื่อนต่างเพศและเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของรูปแบบการคบเพื่อนต่างเพศ
15. เสนอแนะแนวทางในการใช้ทักษะเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการคบเพื่อนต่างเพศ
16. รู้และเข้าใจยอมรับเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศอย่างถูกต้องเหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
17. รู้และเข้าใจความหมาย ความสำคัญของการวางแผนชีวิต การสร้างครอบครัว และการกำหนดเป้าหมายของชีวิต
18. เข้าใจแนวทางในการเลือกคู่ครองอย่างถูกต้องเหมาะสมและการปรับตัวในชีวิตสมรสอย่างถูกต้อง
19. เสนอแนะแนวทางในการวางแผนชีวิตครอบครัว การวางแผนครอบครัว และการแก้ไขปัญหาชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมได้
20. รู้และเข้าใจความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์กับความปลอดภัย
21. เข้าใจความสำคัญของการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
22. ระบุบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและแหล่งขอรับความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์
23. เข้าใจความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและการสร้างเสริมสุขภาพและการ ป้องกันโรค
24. เข้าใจและยอมรับแนวทางในการสร้างแนวร่วมในชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่มักพบว่าเป็นปัญหาในชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาที่เหมาะสม
25. รู้และเข้าใจความหมายและความสำคัญของการประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของชุมชน
26. สามารถระบุวิธีการประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของชุมชน
27. รู้และยอมรับถึงความสำคัญของการประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยง และการปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงของตนเอง ชุมชน และสังคม
28. รู้และเข้าใจความหมายของโรคและพฤติกรรมสุขภาพและความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพกับการเกิดโรค
29. รู้ระบุโรคสำคัญที่เกิดจากผลกระทบของพฤติกรรมสุขภาพ
30. รู้และยอมรับแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเกิดโรคจากพฤติกรรมสุขภาพ
31. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
32. วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
33. ตระหนักในความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

 

 

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64 KB
การวัดผลประเมินผลกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ม.5
การวัดและการประเมิน
รหัสวิชา พ 32101รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 5
 
การวัดและการประเมินผลวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 5 รหัสวิชา พ 32101
 1. อัตราส่วนคะแนน ระหว่างปี : ปลายปี 80 : 20 
2. การประเมินผลระหว่างภาค 80 คะแนน ดังนี้

คะแนนสอบกลางภาค20 คะแนน
คะแนนจิตพิสัย10 คะแนน
คะแนนงานภาคปฏิบัต20 คะแนน
คะแนนจากโครงงาน20 คะแนน
คะแนนสอบย่อย10 คะแนน
3. คะแนนสอบปลายภาค/ปี
      คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

การกำหนดสัดส่วนของการวัดผลและประเมินผล

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 5 รหัสวิชา พ 32101

จุดมุ่งหมาย
คะแนนระหว่างภาค
คะแนนปลายภาค
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนจิตพิสัย 
คะแนนงานภาคปฏิบัติ 
คะแนนจากโครงงาน
คะแนนสอบย่อย
20
10
20
20
10
-
-
-
-
-
80
20
รวม
100
 

         แหล่งเรียนรู้สำหรับครูยุคใหม่ 

38 หมู่ 12  ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110 

โทร.081-117809.