แบบสำรวจความคิดเห็น
แนวทางการพัฒนาเว็บไซด์
แหล่งเรียนรู้เพื่อทุกคน
ศูนย์รวมนัดหมายเพื่อการเรียน
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/04/2013
ปรับปรุง 03/03/2015
สถิติผู้เข้าชม 54195
Page Views 72704
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2
โครงสร้างรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.2

โครงสร้างรายวิชา

22102 สุขศึกษาและพลศึกษาม. 2                        รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                                          เวลา 80 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา (ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1. เรียนรู้ตัวเรา

พ. 1.1 . 2/1,       . 2/2

1.   การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น

2.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น

 

4

5

2. ชีวิตและครอบครัว

พ. 2.1 . 2/1-      . 2/4

1.    วัยรุ่นกับทัศนคติในเรื่องเพศ

2.    วัยรุ่นกับปัญหาและผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

3.    วัยรุ่นกับการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์

4.    วัยรุ่นกับการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์

5.    ความเสมอภาคทางเพศ

14

18

3. ใส่ใจสุขภาพ

พ. 3.1 . 2/1-      . 2/4

พ. 3.2 . 2/1-      . 2/5

 

1.   การใช้สถานบริการสุขภาพทางกายแพทย์และการสาธารณสุข

2.   ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีกับสุขภาพ

3.   ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์กับสุขภาพ

4.   ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต

22

29

 

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา (ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

3. ใส่ใจสุขภาพ (ต่อ)

พ. 3.1 . 2/1-      . 2/4

พ. 3.2 . 2/1-      . 2/5

 

5.    การจัดการกับอารมณ์และความเครียด

6.    การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและเกณฑ์มาตรฐาน

 

 

4. ชีวิตปลอดภัย

พ. 4.1 . 2/1-      . 2/7

1.    การช่วยเหลือผู้ติดสาร- เสพติด

2.    การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถานการณ์เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยและการเผชิญกับภัยอันตราย

3.    ทักษะชีวิตในการป้องกันอันตรายและสถานการณ์ที่คับขัน

8

10

5. เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว

พ. 5.1 . 2/1-      . 2/3

1.   วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการสร้างเสริมประสิทธิภาพของการเล่นกีฬา

2.   การออกกำลังกายด้วย  กิจกรรมการบริหาร

3.   กิจกรรมนันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.   กีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

-         กระบี่ (บุคคล)

-         บาสเกตบอล (ทีม)

 

30

38

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84 KB

         แหล่งเรียนรู้สำหรับครูยุคใหม่ 

38 หมู่ 12  ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110 

โทร.081-117809.